İzmir ve çevresinde çocuk sağlığına gönül vermiş  akademisyen, doktor, hemşire, diyetisyen  ve sağlık çalışanlarının bir araya gelerek kurdukları, “Bütün Çocuklar Sağlıklı Büyüsün” sloganı ile yola çıkan, amacı özellikle Ege Bölgesinde  “çocuk sağlığı, çocuk sağlığının korunması ve iyileşmesi konularında çalışmalar yapmak,  bu konularda yapılacak çalışmalara destek olmak,  toplumu ve kurumları çocuk sağlığı ile ilgili konularda bilgilendirmek” olarak belirlenen Büyüyen Çocuk Derneği bu genel amaçları gerçekleştirmek  gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetleri yapacaktır:

a-Çocuk sağlığının korunması ve iyileştirilmesi hakkında toplumun ve sağlık personellerinin bilinçlendirilmesi amacıyla her türlü bilgi, belge, döküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile çalışma ve bilgilendirme bültenleri ve broşürler çıkarmak, kuracağı ve destekleyeceği web siteleri yardımıyla internet üzerinden bilgilendirici çalışmalar yapmak ve bu alanlarda yapılacak çalışmaları desteklemek,

b-Çocukluk çağı kronik hastalıklarının tespiti için kitle taramaları ve doğum öncesi tanı olanaklarını kullanılarak hasta bebeklerin doğumunun önlenmesi konusunda çalışmalar yapmak ve yapılacak olan çalışmaları desteklemek,

c-Çocuk hastaların en son tıbbi  gelişmelerin ışığında takip ve tedavisinin sağlanması konusunda ihtiyaç sahiplerine maddi konularda her türlü desteği sağlamak

d-Sakatlık ve iş gücü kaybına neden olması nedeniyle ülke ekonomisine yük olan kronik hasta gruplarının rehabilitasyonu ile çocuklara koruyucu hekimlik hizmeti vermek,

e-Hastalığı ne olursa olsun, sosyal güvencesi olmayan çocuk hastalara ve yakınlarına tıbbi danışma, kan ürünleri, hastalığının gerektirdiği ilaç ve cihazlar açısından azami faydanın sağlanması (bağışlanması), hastalığı ile ilgili laboratuar tetkiklerinin yaptırılması ve bu konu ile ilgili olarak gerekli cihaz ve sarf malzeme desteğinin sağlanması, ayrıca maddi durumu iyi olmayan hastalara nakit para yardımı, giysi ve değişik hediyeler alınmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapmak,

f-Sakatlık gelişmiş, kimsesiz çocukların yetiştirme yurtlarında barındırılmasına yardım etmek,

g-Çocuk hastaların multidisipliner bir ekip çalışması ile ideal olarak takip edilebileceğinin bilinci içersinde; tıbbın ilgili diğer bilim dalları ile (fizik tedavi, çocuk cerrahisi, diş hekimliği, mikrobiyoloji, psikiyatri, sosyal pediatri gibi) yakın ilişkilerin kurulması ve hastaların bu koordinasyondan faydalanmasının temin edilmesi

h-Yerel olanaklar ile temin edilememiş, ama çocuk hasta tanı, izlem ve tedavisi için gerekli olan cihazları ve ihtiyaç olan malzemeleri alarak gerekli yerlere bağış yapmak, mevcut ve bağış yapılan cihazların bakım ve onarımlarını sağlamak,

ı-Çocuk hasta tanı, izlem ve tedavisi için gerekli olan aletler ve cihazları alarak bunların dernek adına kullanılması yoluyla gelir elde etmek,

i-Genel kurulca yetki verilen yönetim kurullarınca alınan kararlar gereğince yurt içi  şubeler  açmak,

j-Dernek yönetim kurulunca uygun görülecek bilimsel araştırma ve projelere maddi destek sağlamak,

k-Amaçların gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, bağışlamak, dernek üyeleri ve sağlık personelinin bunlardan yararlanmasını sağlamak

l-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

m-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek veya kurulu olanlara ortak olmak, yemekli toplantılar, sergi, kermes, piyango, konser vb organizasyonlar yapmak,

n-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi, hasta çocukların moral motivasyonunun artırılması için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi, eğlenceli etkinlikler, ödüllü yarışmalar ve benzerlerini düzenlemek veya üyelerinin ve hasta çocukların bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

o-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

ö-Uluslararası faaliyetlerde bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve üyelerinin bu derneklere üyelikleri konusunda destek sağlamak ve bu kuruluşlarla dernek amaçları doğrultusunda ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, ulusal ve uluslararası kongreler, bilimsel konferans, kurs, seminer, sempozyum ve benzeri bilimsel, ve sosyal toplantılar düzenlemek,

p-Üyelerinin ve sağlık personelinin yurt içi ve yurt dışı bilimsel ve sosyal toplantı, konferans, kurs gibi organizasyonlara katılımları konusunda gerekli maddi desteği sağlamak ve ilgili Türk ve/veya yabancı otoritelerin derneğin düzenleyeceği veya organizasyonunda yer aldığı toplantılara  katılımları konusunda maddi destek sağlamak,

r-Araştırmacıları teşvik edici yarışmalar yapmak, burslar ve ödüller vermek

s-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı dernekler ve diğer sivil toplum örgütleri, işçi, memur ve işveren sendikaları ve meslekî kuruluşlarla ilişkide bulunmak, bu kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

ş-Dernek gerekli izinlerin alınması koşuluyla, faaliyet alanlarında çalışacak sağlık ve teknik personeli yetiştirecek okullar açmak, mevcutları desteklemek, bu okulların öğretim, eğitim ve yönetiminde görev alanlara destek olmak,  gerekli izinlerin alınması koşuluyla gerek tıp doktoru, gerekse sağlık, teknik ve sosyal alanlardaki diğer elemanların eğitim ve uygulama yapacağı, hastaların tedavi ve rehabilitasyon ile yeniden topluma kazandırılacağı rehabilitasyon merkezi, hastane, dispanser, tedavi merkezi, klinik kurmak, yönetmek, mevcutlarına her yönden yardımcı olmak, eğitim ve öğretim araç ve gereçlerinin sağlanmasına yardım etmek, hediye, bağış veya satın alma yoluyla sahip olduğu eğitim, öğretim ve tedavi araçlarını, desteklediği sağlık tesislerine vermek ve bunların amacına uygun şekilde kullanılmasını sağlamak

t-Üyelerinin ve sağlık personelinin eğitimi ve kendilerini geliştirmeleri için çocuk sağlığı konularında her türlü bilimsel kitap, dergi ve bültenleri satın almak ve abone olmak, çocuk sağlığı ile ilgili kişilerin eğitim ve tecrübelerini artırmaları amacıyla yurt dışına gidişlerinde maddi destek sağlamak,

u-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak

ü-Çocuk sağlığı konusunda büyüme hormonu eksikliği, obezite, talasemi, diyabet, böbrek yetmezliği, astım gibi kronik hastaların eğitimi amaçlı yapılacak olan kamp ve benzeri etkinlikleri düzenlemek, düzenlenen etkinliklere destek sağlamak ve  bu tür etkinliklere hastaların katılımları  konusunda destek olmak.

y- Derneğin sürdüreceği çalışma konuları ve çalışma biçimleri; Dernek amaçlarında belirtilen hedeflere ulaşmak için; hasta ve hasta ailelerini veya tıbbi personeli bilinçlendirmek için yurt içi ve dışı eğitim toplantıları, bilimsel toplantılar, geziler, sergiler, yarışmalar ve kermesler düzenleyebilir. Benzer amaca hizmet eden kuruluşlarla iş birliği içine girebilir, arşiv oluşturabilir, plan ve projeler yaptırabilir, bunlar için yarışmalar açabilir,  sonucunu uygulayabilir. Gerekli görülürse gayrimenkul edinebilir, ihtiyacından fazlasını satabilir.